baner vulcan 1

 

baner vulcan 2

Rekrutacja 2019/2020 

ulotka

MPWW

 

Bezpieczny stok

 

Maopolska

 logo unia

 

 
 
 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 

 

 


„Liczę, piszę, doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu”

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III  szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku

numer projektu: WND-POKL.09.01.02-12-023/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Beneficjent: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku

Jednostka Realizująca Projekt: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Czułówku

Wartość projektu: 30 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 30 000,00 PLN

Okres realizacji: 01. 02. 2012 r. – 30. 06. 2013 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I – III szkoły podstawowej w ramach indywidualizacji (wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego), która jest stałym sposobem funkcjonowania szkoły i zapewniania odpowiedniej jakości nauki. Wśród problemów szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku pozostaje zapewnienie możliwości wyrównania szans edukacyjnych uczniów i uczennic. Zdiagnozowane problemy uczniów świadczą o potrzebie zastosowania indywidualizacji nauczania, co pozwoli również na zmniejszenie lub/i całkowitą eliminację czynników wpływających na nierówność szans uczniów w procesie kształcenia oraz rozwijanie ich umiejętności.

Zakres rzeczowy projektu:

Projekt obejmuje:

1. Przeprowadzenie następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I-III:

a) zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,

b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

2. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły podstawowej w materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Efekty realizacji projektu:

Realizacja wyżej wymienionych działań przyczyni się do:

1) poprawienia umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania,

2) poprawienia sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia.

Stan realizacji projektu:

ROK 2011

W dniu 28 czerwca Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

W dniu 25 listopada Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W grudniu w szkole podstawowej biorącej udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza uczniów uczęszczających w roku szkolnym do klas I oraz zostały zebrane informacje, czy uczniowie zdiagnozowani w 2011 roku potrzebują jeszcze wsparcia. Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III powołany przez dyrektora szkoły podstawowej.

ROK 2012

W dniu 30 stycznia podpisano umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku.