baner vulcan 1

 

baner vulcan 2

Rekrutacja 2019/2020 

ulotka

MPWW

 

Bezpieczny stok

 

Maopolska

 logo unia

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Liczę, piszę, doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu”

(nr projektu WND-POKL.09.01.02-12-023/11)

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku”

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.      Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Liczę, piszę, doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu” realizowanego w terminie od 1 lutego 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

2.      Projekt „Liczę, piszę, doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu” finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3.      Udział w projekcie „Liczę, piszę, doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu” jest bezpłatny.

4.      Uczestnictwo w projekcie  jest dobrowolne.

5.      Realizatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku, adresatami projektu są uczniowie i uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku.

§ 2

Cele projektu

 

1.      Celem ogólnym projektu jest udzielenie wsparcia w indywidualnym  rozwoju uczniom i uczennicom

I etapu edukacyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku uwzględniającego ich zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe.

2.      Założone cele zostaną zrealizowane poprzez udział uczniów w zajęciach dodatkowych oraz poprzez zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

 

§ 3

Ogólne zasady rekrutacji

 

1.      Rekrutacja dokonywana będzie spośród uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku podlegającej Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku.

2.      Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

3.      W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci.

4.      Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.

5.      Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników Projektu prowadzi Dyrektor szkoły.

 

§ 4

Zasady rekrutacji / warunki uczestnictwa

 

1.      Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi  klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku.

2.      Za rekrutację formalną Uczestników Projektu odpowiedzialny jest zespół w składzie:

ü  Dyrektor szkoły

ü  członkowie zespołu dokonującego w szkole rozpoznania potrzeb uczniów.

3.      Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników.

4.      Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane podpisać (w imieniu dziecka podpisuje rodzic / opiekun prawny) deklarację na udział w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu).

 

§ 5

Kwalifikacja Uczestników / Warunki przyjęcia

 

1.      O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będzie decydowało złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów określonych w § 4 pkt. 4 niniejszego regulaminu.

2.      Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup uczestników, którzy wezmą udział w projekcie.

3.      Zespół rekrutacyjny po zakończeniu procesu rekrutacji zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zawierającego listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

4.      Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej Uczestników Projektu.

§ 6

Prawa Uczestnika Projektu

 

1.      Opiekun prawny Uczestnika Projektu ma prawo do:

a.     bezpłatnego udziału swojego dziecka w zajęciach dodatkowych zaplanowanych w  projekcie,

b.     wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu,

c.     informacji o postępach ucznia/uczennicy,

d.     konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.

 

§ 7

Obowiązki Uczestnika Projektu

 

1.      Opiekun prawny Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

a.     wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o danych osobowych,

b.     przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie,

c.     dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z podanym harmonogramem,

d.     w wypadku nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach - pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności.

 

§ 8

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 

1.      Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym złożeniu przez opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia określającego przyczyny.

2.      Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika /opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu.

3.      Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

4.      Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez niego niniejszego regulaminu . Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Realizator projektu na wniosek Dyrektora szkoły/Koordynatora szkolnego.

 

§ 9

Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej

 

1.      Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika będzie przechowywana w osobnej teczce w miejscu, niedostępnym dla osób nieupoważnionych.

2.      Za moment zgłoszenia Uczestnika przyjmuje się datę, w której złożone zostały poprawnie wypełnione wymagane dokumenty.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 roku i obowiązuje na czas trwania projektu tj. do 30 czerwca 2013 roku.

2.      Regulamin jest dostępny dla zainteresowanych osób i instytucji w Zarządzie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku oraz na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku.

3.      Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym dokumentem, należy do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku  - Realizatora projektu.

Realizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których opiekunowie prawni uczestników Projektu zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez stronę internetową Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku