baner vulcan 1

 

baner vulcan 2

Rekrutacja 2019/2020 

ulotka

MPWW

 

Bezpieczny stok

 

Maopolska

KONCEPCJA PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANA III SOBIESKIEGO

W CZUŁÓWKU

 

Koncepcja pracy oddziałów przedszkolnych oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

ü Ustawie o systemie oświaty,

ü aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności,

ü w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ).

ü Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku.

Misja

·         Każde dziecko jest w czymś dobre! Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy odpowiedniego  klucza. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji).

·         Każde dziecko jest dla nas ważne! Robimy wszystko, aby czuło się kochane, bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Wychowujemy przyszłych optymistów.

·         Każde dziecko ma swoje prawa! Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka. Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci. Oddziały przedszkolne przeciwdziałają nietolerancji społecznej i izolacji.

 

Wizja

·         Oddział przedszkolny jest placówką, bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

·         Dzieci opuszczające nasze oddziały przedszkolne są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Osiągają sukcesy w różnych dziedzinach. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

·         Wychowankowie potrzebujący pomocy, znajdują oparcie w nauczycielach i specjalistach. Znamy wrażliwość edukacyjną, zainteresowania, zdolności i trudności swoich wychowanków.

·         Organizujemy imprezy, które pozwalają nam wspólnie, przyjemnie spędzić czas.

·         Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.

·         Współdziałamy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

  • Angażujemy rodziców do realizacji zadań oddziałów przedszkolnych.
  • Nasze oddziały przedszkolne są przytulne, ciepłe i kolorowe. Mamy coraz więcej nowoczesnego sprzętu i mebli. Posiadamy ciekawe pomoce dydaktyczne  i zabawki. Dbamy o higienę, ruch na świeżym powietrzu i aktywnie spędzamy czas.
  • Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka. Wypracowujemy metody pracy z dziećmi zdolnymi i dziećmi mającymi trudności.
  • Oddziały przedszkolne promują swoje osiągnięcia i mają dobrą opinię w środowisku.
  • Kadra wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.

 

Dziecko w naszym oddziale przedszkolnym jest:

·         Ciekawe świata,

·         Ufne w stosunku do nauczycieli,

·         Radosne, otwarte na świat i ludzi,

·         Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

·         Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce,

·         Uczciwe i prawdomówne,

·         Odpowiedzialne i obowiązkowe,

·         Kulturalne i tolerancyjne,

·         Świadome zagrożeń.

 

Dziecko ma prawo do:

·         Życia i rozwoju,

·         Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,

·         Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

·         Spokoju i samotności, gdy tego chce,

·         Odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,

·         Wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

·         Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

·         Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

·         Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

·         Wspólnoty i solidarności w grupie,

·         Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

·         Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

·         Nauki, informacji, badania i eksperymentowania,

·         Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,

·         Oświadczania konsekwencji swojego zachowania,

·         Zdrowego żywienia.

 

Model absolwenta

Dziecko kończące oddział przedszkolny i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
Potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

 

Wykazuje:

·         Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

·         Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

·         Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

·         Umiejętność koncentracji pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,

·         Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),

·         Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),

·         Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

·         Samodzielność,

·         Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

 

Posiada:

·         Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,

·         Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

·         Podstawową wiedzę o świecie;

 

Umie:

·         Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

·          Posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer i inne).

 

Rozumie, zna przestrzega:

·         Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

·         Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną

·         Zasady kultury współżycia, postępowania,

·         Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

·         Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).

 

Nie obawia się:

·         Występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,

·         Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

·         Wykazać inicjatywy w działaniu,

·         Wyrażania swoich uczuć.

 

Zasoby ludzkie:

·         Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,

 

Zasoby materialne:

·         Sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka,

·         Funkcjonalnie i estetycznie urządzona sala zabaw dla dzieci.

·         Możliwość korzystania ze szkolnego placu zabaw i prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.

 

Cele i zadania główne:

·         Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oddziałów przedszkolnych,

·          Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,

·         Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

ü  kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

ü  kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),

ü  nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą,

·         Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania),

·         Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

·         Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

·         Promowanie działalności oddziałów przedszkolnych w środowisku lokalnym.