baner vulcan 1

 

baner vulcan 2

Rekrutacja 2019/2020 

ulotka

MPWW

 

Bezpieczny stok

 

Maopolska

KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Jana III Sobieskiego w Czułówku

na lata 2017 - 2020

 1. INFORMACJE O SZKOLE

Nazwa i adres – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego 32-061 Rybna, Czułówek ul. Jana III Sobieskiego 25

Ilość oddziałów - 8 ( kl I - VIII)

Ilość uczniów- 58

Oddział przedszkolny – 2

Ilość dzieci- 28

Liczba nauczycieli – 24

Budynek szkoły jest 2 - piętrowy. W szkole znajduje się 9 sal . W tym:

 • 1 pracownia komputerowa z 11 stanowiskami komputerowymi
 • biblioteka szkolna
 • szatnia
 • toalety na każdym piętrze dla dziewcząt i chłopców
 • boisko asfaltowe
 • plac zabaw dla dzieci

W szkole działa monitoring, 3 kamery na zewnątrz budynku. Teren wokół placówki jest ogrodzony.

 1. MISJA SZKOŁY


Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

Działamy po to, aby:

Nasi uczniowie:

 1. Byli przygotowani do:
 • nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,
 • kreowania otaczającego świata,
 • przezwyciężania barier emocjonalnych,
 • zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,
 • bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,
 • wykazywali się zaradnością.
 1. Umieli:
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • stosować wiedzę w praktyce,
 • odróżniać dobro od zła.
 1. Realizowali:
 • swoje marzenia, plany,
 • zasady i wartości,
 • swoje możliwości

Rodzice:

 • Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.
 • Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno – wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach
 • Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

Nauczyciele:

 • Nauczyli uczenia się.
 • Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.
 • Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.
 • Kształcili obywateli Europy XXI wieku.
 • Nauczyli ogólnej kultury.
 • Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.
 • Szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.
 • Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.
 • Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

 

 • WIZJA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Czułówku jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia. Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.

Pamięta o przeszłości. Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym.

NASZ ABSOLWENT

 1. Korzysta ze źródeł informacji.
 2. Samodzielnie się uczy.
 3.  Skutecznie porozumiewa się.
 4. Nie posiada kompleksu wsi.
 5. Prezentuje własny punkt widzenia.
 6. Dba o swoje ciało, jego rozwój i zdrowie.
 7. Rozróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości.
 8. Jest kulturalny i odpowiedzialny.
 9. Efektywnie współdziała w zespole.
 10. Radzi sobie ze stresem.
 11. Wykorzystuje praktycznie zdobytą wiedzę.
 12. Rozumie, kocha i dba o środowisko.
 13. Poprawnie posługuje się językiem polskim.
 14. Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki
 1. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY
 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły

Zakładane cele:

 • systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • analiza wyników zewnętrznych;
 • promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • wzmocnienie aktywności uczniów;
 • umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych;
 • eliminowanie przejawów agresji, przemocy;
 • przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie postaw prospołecznych

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności;
 • w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów;
 • uczniowie prezentują właściwe zachowania;
 • uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;
 • uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysokie lokaty;
 • uczniowie prowadzą zdrowy styl życia

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 • analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników;
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej;
 • formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;
 • wskazywanie metod i sposobów uczenia się;
 • wskazywanie uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować;
 • organizowanie próbnych sprawdzianów;
 • umożliwienie uczniom korzystania z pływalni;
 • ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu wychowawczego klasy;
 • klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły;
 • organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia;
 • stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania;
 • współpraca wychowawcy z dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;
 • organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami
 1. Procesy zachodzące w szkole

Zakładane cele:

 • analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy;
 • wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów;
 • stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych;
 • monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych;
 • doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej;
 • angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętniej biorą udział w jej realizacji;
 • uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu;
 • dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy;
 • współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny;
 • każdy uczący się ma równe szanse rozwoju

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 • aktualizowanie koncepcji pracy;
 • rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;
 • nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
 • udział szkoły w akcjach charytatywnych;
 • realizacja projektów unijnych;
 • udział w programach np. Owoce w szkole;
 • stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;
 • przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania – konsekwentne stosowanie ustalonych wymagań;
 1. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 

Zakładane cele:

 • wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;
 • wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;
 • promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;
 • rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczących się;
 • widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie gminy;
 • zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły – rodzice są partnerami szkoły

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 • kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku; poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;
 • czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;
 • ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach – wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym;
 • organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców;
 • czynna współpraca z rodzicami – współudział w podejmowaniu decyzji – zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.
 • przygotowywanie imprez środowiskowych np. tradycją szkoły są Jasełka, piknik rodzinny;
 • aktualizowanie strony internetowej szkoły – sukcesy, wydarzenia szkolne;
 • umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej;
 • wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami;
 • publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej;
 1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Zakładane cele:

 • wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną;
 • prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;
 • podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;
 • prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;
 • opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;
 • sprawne zarządzanie szkołą

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń;
 • szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne;
 • wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły;
 • szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy - baza i wyposażenie;
 • szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji;
 • szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników - posiada jasno określone procedury i regulaminy

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 • aktualizacja bazy dydaktycznej; spis zapotrzebowania;
 • w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez nauczycieli;
 • sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;
 • w miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.;
 • na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły;
 • w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje.
 1. EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez:

 • Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.
 • Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
 • Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.