Kryteria ocen zachowania

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • w sposób wzorowy wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły oraz szkolnych regulaminach, rzetelnie wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • zawsze odrabia zadania domowe, ma wymagane przybory, wykazuje się pracowitością i sumiennością w przygotowaniu do lekcji,
 • na lekcjach zawsze jest zdyscyplinowany, stosuje się do obowiązujących zasad, wykazuje się aktywnością,
 • z własnej inicjatywy rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia (uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych, jest świadomym czytelnikiem książek i czasopism, uczestniczy w konkursach / zawodach sportowych),
 • opuszcza lekcje tylko z bardzo ważnych przyczyn (choroba, zdarzenie losowe) i w terminie dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności,
 • nie spóźnia się na lekcje,
 • wykazuje się kulturą osobistą (m.in. zawsze przestrzega norm językowych – nie używa wulgaryzmów, właściwie reaguje na używanie wulgaryzmów przez kolegów, a jego strój/wygląd zawsze jest zgodny z wymogami określonymi w statucie szkoły),
 • szanuje mienie szkoły, dba o czystość na jej terenie (m.in. wzorowo wywiązuje się obowiązków dyżurnego),
 • chętnie, często z własnej inicjatywy, uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły (praca w samorządzie klasowym i szkolnym, udział w akademiach, praca społeczna, reprezentowanie szkoły w konkursach/zawodach),
 • szanuje godność innych osób, właściwie reaguje na krzywdę wyrządzaną kolegom, inni uczniowie mogą liczyć na jego pomoc (np. w nauce),
 • troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych osób.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły oraz szkolnych regulaminach, wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • odrabia zadania domowe, ma wymagane przybory, wykazuje się pracowitością i sumiennością w przygotowaniu do lekcji,
 • na lekcjach zawsze jest zdyscyplinowany, stosuje się do obowiązujących zasad,
 • podejmuje działania mające na celu rozwój swoich zainteresowań i uzdolnień, często z własnej inicjatywy (uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych, jest czytelnikiem książek i czasopism, uczestniczy w konkursach/zawodach sportowych),
 • opuszcza lekcje tylko z bardzo ważnych przyczyn (choroba, zdarzenie losowe) i na ogół w terminie dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności,
 • stara się nie spóźniać na lekcje,
 • wykazuje się kulturą osobistą (m.in. przestrzega norm językowych – nie używa wulgaryzmów, właściwie reaguje na używanie wulgaryzmów przez kolegów, a jego strój/wygląd jest zgodny z wymogami określonymi w statucie szkoły),
 • szanuje mienie szkoły, dba o czystość na jej terenie (m.in. wywiązuje się obowiązków dyżurnego),
 • podejmuje się zleconych przez nauczyciela prac na rzecz klasy i szkoły (praca w samorządzie klasowym i szkolnym, udział w akademiach, praca społeczna, reprezentowanie szkoły w konkursach/zawodach),
 • szanuje godność innych osób, właściwie reaguje na krzywdę wyrządzaną kolegom,
 • troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych osób.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • na ogół wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły szkolnych regulaminach, wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • przeważnie odrabia zadania domowe, ma wymagane przybory, przygotowuje się do lekcji
 • na lekcjach na ogół jest zdyscyplinowany, stosuje się do obowiązujących zasad,
 • zachęcony przez nauczyciela czyta książki i czasopisma, korzysta z zaproponowanych przez nauczyciela zajęć nadobowiązkowych,
 • lekcje opuszcza przeważnie z ważnych przyczyn i stara się w terminie dostarczać usprawiedliwienia nieobecności,
 • stara się nie spóźniać na lekcje,
 • na ogół wykazuje się kulturą osobistą (m.in. stara się przestrzegać norm językowych – nie używać wulgaryzmów, przeważnie właściwie reaguje na używanie wulgaryzmów przez kolegów, a jego strój/wygląd nie odbiega zbytnio od wymogów określonych w statucie szkoły),
 • szanuje mienie szkoły, na ogół dba o czystość na jej terenie (m.in. przeważnie wywiązuje się obowiązków dyżurnego),
 • na ogół angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły,
 • stara się nie naruszać godności innych osób i reagować na krzywdę wyrządzaną kolegom,
 • troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych osób.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • niekiedy uchybia obowiązkom ucznia określonym w statucie szkoły oraz szkolnych regulaminach, nie wypełnia poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • niekiedy nie odrabia zadań domowych, nie przynosi na lekcje wymaganych przyborów, bywa nieprzygotowany do lekcji,
 • niekiedy przeszkadza w prowadzeniu lekcji i nie stosuje się do obowiązujących na zajęciach zasad,
 • sporadycznie czyta książki i czasopisma, niechętnie uczestniczy w zaproponowanych przez nauczyciela zajęciach nadobowiązkowych,
 • lekcje opuszcza z błahych przyczyn, często nie usprawiedliwia nieobecności w terminie,
 • dość często spóźnia się na lekcje,
 • niekiedy zachowuje się niekulturalnie (m.in. sporadycznie używa wulgaryzmów, a jego reakcje na używanie wulgaryzmów przez kolegów bywają niewłaściwe, czasami jego strój/wygląd wyraźnie odbiega od wymogów określonych w statucie),
 • zdarza mu się nie dbać o mienie szkoły, niekiedy wprowadza nieporządek i zaniedbuje obowiązki dyżurnego,
 • rzadko angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły,
 • niekiedy narusza godność innych osób i nie reaguje na krzywdę wyrządzaną kolegom,
 • niekiedy zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych osób.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 • dość często uchybia obowiązkom ucznia określonym w statucie szkoły oraz szkolnych regulaminach, nie wypełnia poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • dość często nie odrabia zadań domowych, nie przynosi na lekcje wymaganych przyborów, nie przygotowuje się do lekcji,
 • przeszkadza w prowadzeniu lekcji i nie stosuje się do obowiązujących na zajęciach zasad,
 • nie czyta książek i czasopism, niechętnie i niesystematycznie uczestniczy w zaproponowanych przez nauczyciela zajęciach nadobowiązkowych,
 • lekcje opuszcza z błahych przyczyn, ma nieusprawiedliwione nieobecności, dopuszcza się wagarów,
 • często spóźnia się na lekcje,
 • zachowuje się niekulturalnie (używa wulgaryzmów i nie zwraca uwagi na używanie wulgaryzmów przez kolegów, jego strój/wygląd dość często obiega od wymogów określonych w statucie),
 • niekiedy dopuszcza się aktów dewastacji mienia szkoły, często wprowadza nieporządek i zaniedbuje obowiązki dyżurnego,
 • sporadycznie angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły,
 • dopuszcza się aktów agresji i przemocy, dość często narusza godność innych osób, nie reaguje na krzywdę wyrządzaną kolegom,
 • sięga po środki odurzające, często nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • rażąco uchybia obowiązkom ucznia określonym w statucie szkoły oraz szkolnych regulaminach, nie wypełnia poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • często nie odrabia zadań domowych, nie przynosi na lekcje wymaganych przyborów, nie przygotowuje się do lekcji,
 • notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji i nie stosuje się do obowiązujących na zajęciach zasad,
 • nie czyta książek i czasopism, nie uczestniczy w zaproponowanych przez nauczyciela zajęciach nadobowiązkowych,
 • ma nieusprawiedliwione nieobecności, wagaruje,
 • notorycznie spóźnia się na lekcje,
 • bardzo często zachowuje się niekulturalnie (używa wulgaryzmów i nie zwraca uwagi na używanie wulgaryzmów przez kolegów, jego strój/wygląd rażąco obiega od wymogów określonych w statucie),
 • dopuszcza się aktów dewastacji mienia szkoły, wprowadza nieporządek i nie wykonuje obowiązków dyżurnego,
 • nie angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły,
 • często dopuszcza się aktów agresji i przemocy, naruszeń godności innych osób, nie reaguje na krzywdę wyrządzaną kolegom,
 • ulega nałogom, namawia do tego innych oraz stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych osób,
 • wchodzi w konflikt z prawem.