Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel placówki jest działanie
dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Członkowie personelu placówki traktują dziecko z
szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Personel placówki, realizując te cele, działa w ramach
obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej placówki oraz swoich kompetencji.
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
• Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).
• Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249

Standardy ochrony małoletnich tworzą bezpieczne i przyjazne środowisko dla dzieci/uczniów
i obejmują cztery obszary:
1) Polityka ochrony małoletnich, która określa:
a) zasady bezpiecznej rekrutacji personelu do pracy w Publicznej Szkole Podstawowej w Czułówku,
b) sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady
prowadzenia rejestru interwencji,
c) zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko i dziecko-dziecko,
d) zasady ochrony wizerunku,
e) zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych,
f) zasady przeglądu i aktualizacji standardów oraz sposób dokumentowania.
2) Personel
a) W ramach rekrutacji personelu pracującego z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania
kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich referencje.
b) W ramach rekrutacji do pracy w Publicznej Szkole Podstawowej w Czułówku, dyrektor uzyskuje o
każdym członku personelu dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz
informacje z Krajowego Rejestru Karnego i rejestrów karalności państw trzecich w zakresie
określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa
obcego) lub w przypadkach prawem wskazanych oświadczenia o niekaralności.
c) Informację o niekaralności dyscyplinarnej nauczyciela, w tym celu przed nawiązaniem stosunku
pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń
Dyscyplinarnych.

d) Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu Publicznej Szkoły Podstawowej w
Czułówku z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania są niedozwolone, a jakie pożądane w
kontakcie z dzieckiem.
e) Szkoła/Przedszkole zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat stosowania
standardów i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
 rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
 procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
 odpowiedzialności pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Czułówku, zobowiązanych
do podejmowania interwencji procedury „Niebieskiej Karty”.
3. Procedury
a) W Publicznej Szkole Podstawowej w Czułówku zostały opracowane procedury, które określają
krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego
bezpieczeństwa ze strony personelu Szkoły/Przedszkola, członków rodziny, rówieśników i osób
trzecich oraz zasady ustalania planu wsparcia dziecka po ujawnieniu krzywdzenia.
b) Szkoła/Przedszkole dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które
zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny,
centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz
zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.
c) W Publicznej Szkole Podstawowej w Czułówku wyeksponowane są informacje dla dzieci na
temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów
zaufania dla dzieci i młodzieży.
d) W Publicznej Szkole Podstawowej w Czułówku zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za
przyjmowanie zgłoszeń, uruchamianie odpowiedniej ścieżki interwencji i udzielenie dziecku
krzywdzonemu wsparcia.
4) Monitoring
a) Przyjęta Polityka ochrony dzieci jest weryfikowana raz na 12 miesięcy, ze szczególnym
uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, a
wnioski z oceny są dokumentowane.
b) Weryfikacja Polityki w Publicznej Szkole Podstawowej w Czułówku dokonywana jest poprzez
konsultacje z rodzicami uczniów podczas spotkań dyrektora z Radą Rodziców, zebrań klasowych
z rodzicami, w formie ankiet kierowanych do rodziców, rozmów pedagoga/psychologa z
rodzicami oraz konsultacje z dziećmi podczas spotkań z przedstawicielami Samorządu
Uczniowskiego.
c) Szkoła/Przedszkole w oparciu o przeprowadzony monitoring dostosowuje standardy do
aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.

 

Polityka ochrony dzieci – odnośnik do polityki

Materiał został opracowany w oparciu o informacje pochodzące ze strony

https://standardy.fdds.pl/standardy