Tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana

1. W ciągu trzech dni od daty przekazania przez wychowawcę informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub do wychowawcy klasy z pisemnym wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.

2. W przypadku oceny z zajęć edukacyjnych, nauczyciel w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania wniosku zobowiązany jest sprawdzić, czy uczeń spełnia warunki, aby uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana:

 • systematycznie poprawiał oceny bieżące;
 • korzystał z pomocy, którą ofiarował mu nauczyciel.

3. Jeżeli uczeń nie spełnia warunków określonych w ust. 2, nauczyciel:

 • pisemnie informuje ucznia i rodziców, że brak jest podstaw do ustalenia oceny wyższej niż przewidywana;
 • dokumentację przechowuje do końca roku szkolnego.

3a. Jeżeli uczeń spełnia warunki określone w ust. 2, nauczyciel w terminie dwóch dni roboczych:

 • przypomina uczniowi wymagania edukacyjne na ocenę, o którą się ubiega;
 • przygotowuje zestaw pisemnych a – w przypadku plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego – przede wszystkim zadań praktycznych, zgodnie z rocznymi wymaganiami edukacyjnymi na ocenę, o którą się ubiega uczeń;
 • informuje rodzica o terminie sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 • przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności;
 • sprawdza i ocenia pracę pisemną, w tym praktyczną, ucznia;
 • ocenę z pracy ucznia wpisuje czerwonym kolorem w dzienniku lekcyjnym, w miejscu na ocenianie bieżące;
 • informuje pisemnie ucznia i rodziców o ustalonej ocenie pracy ucznia oraz o podjętej decyzji – ustaleniu wyższej lub utrzymaniu przewidywanej oceny – decyzja nauczyciela jest ostateczna;
 • dokumentację przechowuje do końca roku szkolnego;
 • informację o wniosku rodzica i wyniku przeprowadzonych działań podaje do wiadomości rady pedagogicznej na klasyfikacyjnym zebraniu rady pedagogicznej;
 • procedura ustalania oceny wyższej niż przewidywana musi zakończyć się co najmniej jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca:

 • sprawdza, czy przewidywana ocena jest zgodna z prawem;
 • podtrzymuje przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia i z kryteriami oceniania zachowania;
 • ustala ocenę wyższą od przewidywanej – jeśli stwierdzi, że ocena nie odpowiada przepisom prawa, w tym przy jej formułowaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania.

5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.

6. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele wpisują do edziennika w terminie ustalonym przez Dyrektora.