Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. Podstawowe zadania świetlicy

 1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na:
  • czas pracy rodziców (prawnych opiekunów)
  • inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki.
 2. Organizowanie pomocy w nauce.
 3. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.
 4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych.
 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 6. Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
 7. Kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 8. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 9. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
 10. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 11. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.
 12. Nauka bezpiecznego korzystania z TI.

II. Założenia organizacyjne

 1. Świetlica pracuje w godz. 7.30 – 16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.
 3. Czas pracy świetlicy szkolnej jest dostosowany do potrzeb uczniów oraz jest zgodny z harmonogramem pracy świetlicy ustalanym na dany rok szkolny.
 4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
 5. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
 6. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci oczekujące na dodatkowe zajęcia.
 7. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik nr 1.
 8. Na świetlicy szkolnej obowiązują takie same normy zachowania jak w szkole. Rodzice są na bieżąco informowani o zachowaniu dziecka w świetlicy.
 9. Świetlica szkolna dla klas I – VI jest bezpłatna, natomiast dla dzieci z oddziałów przedszkolnych objęta jest opłatą zgodnie z cennikiem dostępnym u dyrektora szkoły.
 10. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.
 11. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas.
 12. Wychowawca klasy wystawiając ocenę śródroczną i roczną z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy.
 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicowej, na korytarzu lub w sali klasowej.
 14. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić kierownikowi świetlicy.
 15. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo poinformować o tym wychowawcę świetlicy i wypełnić odpowiednie oświadczenie.
 16. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie.
 17. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice należy pisemnie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy, pisząc stosowne oświadczenie.
 18. Osoby wskazane przez rodziców do odbioru dziecka muszą okazać dowód osobisty.
 19. W świetlicy szkolnej panuje bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek, telefonów i innych drogich rzeczy.
 20. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
 21. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

III. Zasady kwalifikacji do świetlicy szkolnej

 1. Z opieki świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie klas I – VI oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych (4, 5, 6 – latki). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z rodzin w następujących sytuacjach:
  • oboje rodzice pracują,
  • rodzic samotnie wychowujący dziecko,
  • niepełnosprawny członek rodziny.
 2. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie szkoły kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 3. Niekompletnie wypełnione przez rodziców/ prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” nie będą rozpatrywane.
 4. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy są do pobrania na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.
 5. Karty zgłoszenia należy składać corocznie, niezależnie od faktu uczęszczania dziecka do świetlicy w bieżącym roku szkolnym.
 6. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na dany rok szkolny przyjmowane są do 15 czerwca każdego roku w sekretariacie szkoły.
 7. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje w miesiącu sierpniu komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz nauczyciel wychowawca świetlicy.
 8. Informacji dotyczącej przyjęcia dziecka do świetlicy udziela sekretariat szkoły najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego.
 9. W przypadku wolnych miejsc karty złożone po terminie będą rozpatrywane do 10 września każdego roku.
 10. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić na piśmie do wychowawcy świetlicy.

IV. Zadania nauczycieli – wychowawców świetlicy

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami.

V. Prawa ucznia w świetlicy

Uczeń ma prawo do:

 1. znajomości swoich praw i obowiązków,
 2. właściwie zorganizowanej opieki,
 3. opieki wychowawczej,
 4. poszanowania godności osobistej,
 5. ciszy, spokoju i wypoczynku,
 6. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 7. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 8. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 9. życzliwego, podmiotowego traktowania,
 10. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 11. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 12. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 13. korzystania z wyposażenia świetlicy.

VI. Obowiązki ucznia w świetlicy

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać regulamin świetlicy,
 2. przestrzegać zasad współżycia w grupie,
 3. dbać o ład i porządek w swoim otoczeniu,
 4. odnosić się z szacunkiem do wychowawców, koleżanek i kolegów oraz innych pracowników szkoły,
 5. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
 6. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 7. meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
 8. aktywnie uczestniczyć w proponowanych zajęciach,
 9. zachowywać się kulturalnie.

VII. Kary i nagrody wobec wychowanków

Nagrody:

 1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za: udział w zajęciach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
  • pochwały ustnej,
  • dyplomu.

Kary:

 1. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
  • upomnienie ustne,
  • ostrzeżenie w obecności grupy,
  • pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
  • wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,

VIII. Dokumentacja świetlicy

 1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.
 2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
 3. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo -Wychowawczej.
 4. Dziennik zajęć

Karta-zgłoszenia-świetlica